VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP
platné a účinné od 8. 7. 2020

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Internetový obchod www.chateauhome.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován obchodní společností CHATEAU Home s.r.o., identifikační číslo 09311564, se sídlem Malešická 2855/2a, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334308 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“).

1.2 Kontakty: e-mail: info@chateauhome.cz.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

1.4 VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.5 Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1 Prodávající je obchodní společnost CHATEAU Home s.r.o.

2.2 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel
nebo jako podnikatel.

2.3 Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či
při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5 Zboží je zboží prezentované v e-shopu www.chateauhome.cz.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Ceny zboží v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná k okamžiku odeslání objednávky.

3.2 Nabídka zboží v rámci internetového obchodu je prezentací nabízeného
a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.

3.3 Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je až řádně vyplněná objednávka kupujícího. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

3.4 Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu
na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3.7 Kupující může zboží uhradit následujícími platebními metodami: platební kartou přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky nebo prostřednictvím služby PayPal.

3.8 Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí osoby, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka kupujícímu potvrzena a kupnímu cena zboží odečtena z jeho účtu.

3.9 Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.10 Při volbě platby přes službu PayPal bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí osoby, kde bude vyzván k přihlášení do svého účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

4.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu.

4.2 Kupující je povinen kupní cenu uhradit a zboží převzít.

4.3 V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

4.4 Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5 Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

5.1 Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukázkách a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, slevové kódy nelze vzájemně kombinovat a nelze použít na nákup dalších poukazů.

5.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil. Prodávající není povinen vystavit nový slevový kód. V případě dárkové poukázky je kupujícímu vrácena skutečně zaplacená částka a hodnota poukázky.

5.3 Pokud má dárková poukázka nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn tyto použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkové poukázky nebo slevového kódu.

5.4 Dárková poukázka ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového certifikátu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového certifikátu nebo slevového kódu.

5.5 V případě, že dárková poukázka nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití konkrétních dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, obvykle do deseti (10) dnů, nejpozději v zákonném termínu, tj. do třiceti (30) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem nebo přes službu PayPal provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

6.2 Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, PPL nebo Zásilkovny. Balné a poštovné je kupujícímu účtováno prodávajícím podle jím zvolených přepravních služeb, vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

6.3 Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží
z jakéhokoli důvodu.

6.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

6.5 Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, na kterém je uvedeno datum prodeje, označení zboží, kupní cena, vč. ceny za dodání zboží a identifikační údaje prodávajícího.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Spotřebitel má právo dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod, email, telefonicky).

7.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením jména, příjmení, čísla objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz, číselného kódu vráceného zboží na elektronickou adresu prodávajícího info@chateauhome.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: CHATEAU Home s.r.o., Malešická 2855/2a, 130 00 Praha 3.

7.3 Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu prodávajícího: CHATEAU Home s.r.o., Malešická 2855/2a, 130 00 Praha 3.


7.4 Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

7.5 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. přikrývky a polštáře).

7.6 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.7 Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.8 Prodávající není povinen dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.9 V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Prodávajícím.

7.10 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

7.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, s čímž kupující tímto souhlasí.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

8.1 Pokud prodávající nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, vyhrazuje si právo odstoupit v takových případech od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

8.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy rovněž tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

8.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, ust. § 2099 až 2117 a ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

9.2 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“). U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční dobu šest (6) měsíců.

9.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této šesti (6) měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

9.5 Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či na opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

(a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;

(b) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více) nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;

(c) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;

(d) v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9.6 Při reklamaci vady je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložit potvrzení o koupi (faktura s číslem objednávky uskutečněné prostředky dálkové komunikace).

9.7 Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je třicet (30) dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se se spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

9.8 Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

9.9 V případě reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši), podnikatel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

9.10 Postup uplatnění reklamace zboží objednaného v e-shopu:

(a) o reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat emailem: info@chateauhome.cz;

(b) následně odeslat zásilku s kopií potvrzení o koupi na adresu sídla prodávajícího: CHATEAU Home s.r.o., Malešická 2855/2a, 130 00 Praha 3. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace;


(c) prodávající nepřijme reklamované zboží odeslané na dobírku;

(d) prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit;

(e) prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)

(f) V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si skladné 10 Kč / 1 den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Prodávající (dále jen „správce osobních údajů“ nebo „správce“) uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.

10.2 Správce shromažďuje osobní údaje od spotřebitelů a uživatelů (dále jen „subjekt údajů“) e-shopu www.chateauhome.cz vícero způsoby - při objednávce v e-shopu nebo při registraci k odběru obchodních sdělení (newsletteru). Jde zejména o jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt.

10.3 Správce se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.

10.4 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10.5 Správce uchovává a zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

(a) pro vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefonní či e-mailový kontakt);

(b) pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající se obdobných výrobků a služeb. Zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“;

(c) pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu;

10.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů správcem je:

(a) plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci, apod.);

(b) oprávněný zájem prodávajícího na zasílání obchodních sdělení zákazníkům týkajících se obdobných výrobků a služeb;

(c) váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

(d) oprávněný zájem prodávajícího na zasílání obchodních sdělení zákazníkům týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka s plněním jeho objednávky a kupní smlouvy s cílem zkvalitnění služeb.

10.7 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

10.8 Společnost CHATEAU Home s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu patnácti (15) let od uzavření poslední kupní smlouvy.

10.9 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle však po dobu pěti (5) let.

10.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10.11 Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů právo:

(a) na přístup ke svým osobním údajům;
(b) na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování;
(c) na vymazání osobních údajů;
(d) vznést námitku proti zpracování;
(e) na přenositelnost údajů. Údaje poskytneme elektronicky ve formátu xls nebo txt;
(f) odvolat souhlas se zpracováním;
(g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

10.12 Práva subjektů údajů z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail info@chateauhome.cz nebo na adresu sídla společnosti.

10.13 Společnost CHATEAU Home s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím osobám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. zpracovatelů osobních dat, kteří zajišťují služby na základě smlouvy. Seznam našich zpracovatelů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

10.14 Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

10.15 Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích osob“).

10.16 Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

10.17 V dokumentu Ochrana osobních údajů naleznete úplné znění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

11.3 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

11.4 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.